2.2 Attēlu saglabāšana

ggplot2 sistēmā izveidoto attēlu saglabāšanu var veikt ar funkciju ggsave(), kuru izpilda pēc attēlā izveidošanas un kurā kā pamatarguments ir jānorāda vēlamais attēlā nosaukums ar nepieciešamo paplašinājumu (png, eps, ps, tex, pdf, jpeg, tiff, bmp, svg, wmf (tikai uz windows)). Papildus var norādīt attēla izmēru (width= un height=). Pēc noklusējuma izmērs ir collās, bet var mainīt uz cm vai mm ar argumentu units=. Arguments dpi= rastra tipa attēliem maina izšķirtspēju.

library(ggplot2)
data(CO2)
ggplot(CO2,aes(conc,uptake)) + geom_point()
ggsave("Attels_1.png",width = 10,height = 6, units="cm")