5.1 coord_cartesian()

Pamatkoordinātu sistēma ir cartesian, kas tiek izmantota pēc noklusējuma. Ar funkciju coord_cartesian() var mainīt x un y ass diapozonu (to palielinot vai samazinot). Svarīgākais šajā procesā ir tas, ka mainās tikai attēlā redzamā datu daļa, bet netiek mainīts attēla veidošanai izmantotais datu apjoms (strādā līdzīgi kā “zoom”) (5.1 attēls).

ggplot(CO2,aes(conc,uptake)) + geom_point() + 
   geom_smooth(method="lm") +
   coord_cartesian(xlim=c(250,750),ylim=c(0,50))
Izkliedes attēls ar mainītu asu diapozonu

Attēls 5.1: Izkliedes attēls ar mainītu asu diapozonu

Norādītajiem asu limitiem automātiski tiek pievienota neliela papildus vieta. Ja ir nepieciešams, lai attēls būtu precīzi noteiktajā diapozonā, tad jāpievieno arguments expand = FALSE (5.2 attēls).

ggplot(CO2,aes(conc,uptake)) + geom_point() + 
   geom_smooth(method="lm") +
   coord_cartesian(xlim=c(250,750),ylim=c(0,50),expand = FALSE)
Izkliedes attēls ar precīzu mainītu asu diapozonu

Attēls 5.2: Izkliedes attēls ar precīzu mainītu asu diapozonu