5.3 coord_flip()

Lai samainītu vietām x un y asi, jāizmanto funkcija coord_flip() (5.5 attēls).

ggplot(CO2,aes(Type,uptake)) + geom_boxplot() + 
      coord_flip()
Vērtībamplitūdas diagramma ar mainītu asu novietojumu

Attēls 5.5: Vērtībamplitūdas diagramma ar mainītu asu novietojumu