6.1 facet_grid()

Izmantojot funkciju facet_grid(), var norādīt divus mainīgos pēc kuriem dalīt datus. Pirmais mainīgais (pirms tildes zīmes) norāda dalījumu rindās, bet otrais mainīgais aiz tildes zīmes norāda dalījumu kolonnās. Ja ir vēlme dalīt tikai vienā dimensijā, tad neizmantotās dimensijas (mainīgā) vietā jānorāda “.”.

Pirmajā piemēra attēls sadalīts mazākos attēlos balstoties tikai uz mainīgo Type kolonnās (6.1 attēls).

ggplot(CO2,aes(conc,uptake)) + geom_point() + 
   facet_grid(.~Type)
Attēla sadalīšana kolonnās balstoties uz vienu mainīgo

Attēls 6.1: Attēla sadalīšana kolonnās balstoties uz vienu mainīgo

Norādot mainīgo Treatment pirms tildes zīmes, izveidojas attēls, kas sadalīts rindās atbilstoši šī mainīgā līmeņiem (6.2 attēls).

ggplot(CO2,aes(conc,uptake)) + geom_point() + 
   facet_grid(Treatment~.)
Attēla sadalīšana rindās balstoties uz vienu mainīgo

Attēls 6.2: Attēla sadalīšana rindās balstoties uz vienu mainīgo

Norādot abus divus mainīgos, izveidojas attēls, kurā mazie attēliņi ir atbilstošo mainīgo līmeņu kombinācijas (6.3 attēls).

ggplot(CO2,aes(conc,uptake)) + geom_point() + 
   facet_grid(Treatment~Type)
Attēla sadalīšana balstoties uz diviem mainīgiem

Attēls 6.3: Attēla sadalīšana balstoties uz diviem mainīgiem

Pievienojot argumentu margins = TRUE, var panākt, ka veidojas ne tikai atsevišķi mazie attēli, bet arī attēli, kuros mainīgo līmeņi skatīti kopā (6.4 attēls).

ggplot(CO2,aes(conc,uptake)) + geom_point() + 
   facet_grid(Treatment~Type,margins = TRUE)
Attēla sadalīšana balstoties uz diviem mainīgiem, parādot arī kopējos attēlus

Attēls 6.4: Attēla sadalīšana balstoties uz diviem mainīgiem, parādot arī kopējos attēlus