Nodaļa 3 Formas

ggplot2 sistēmā ir iespējams vienus un tos pašus datus attēlot dažādos veidos, izvēloties atbilstošo datu attēlošanas formu jeb geom_...(). Vairumā gadījumu ir jānorāda x un y vērtības, bet atsevišķos gadījumos ir nepieciešami arī papildus mainīgie, vai arī nepieciešamas tikai x vērtības (piemēram, histogrammai).