3.6 geom_boxplot()

Vērtībamplitūdas diagrammas veidošanai izmanto geom_boxplot(). Šim attēla veida x vērtībām ir jābūt kvalitatīviem datiem, vai arī skaitliskiem datiem, kas pārvērsti par faktoru. y vērtībām obligāti ir jābūt skaitliskām (3.16 attēls).

ggplot(CO2,aes(Type,uptake)) + geom_boxplot()
Vērtībamplitūdas diagrammas piemērs

Attēls 3.16: Vērtībamplitūdas diagrammas piemērs

Līdzīgi kā stabiņu attēlam vērtībamplitūdas diagrammā var mainīt līniju un punktu krāsu (color=) vai arī “kastītes” aizpildījumu (fill=) (3.17 attēls).

ggplot(CO2,aes(Type,uptake)) + 
      geom_boxplot(color="green",fill="red")
Vērtībamplitūdas diagramma ar izmainītu līniju un kastītes krāsu

Attēls 3.17: Vērtībamplitūdas diagramma ar izmainītu līniju un kastītes krāsu

Izlēcēju (neraksturīgo vērtību) punktu krāsu, formu un izmēru var mainīt arī atsevišķi, izmantojot argumentus outlier.color=, outlier.shape= un outlier.size= (3.18 attēls).

ggplot(CO2,aes(Type,uptake)) + 
      geom_boxplot(outlier.color = "red",outlier.shape = 13,outlier.size = 3)
Vērtībamplitūdas diagramma ar izmainītu izlēcēju krāsu, formu un izmēru

Attēls 3.18: Vērtībamplitūdas diagramma ar izmainītu izlēcēju krāsu, formu un izmēru

Ja arguments fill= atrodas funkcijas aes() iekavās un tas ir atkarīgs no kāda mainīgā, tad pie katras atbilstošās x vērtības, vērtībamplitūdas diagramma tiek sadalīta tik daļās, cik līmeņi ir papildus mainīgajam, kā arī parādās atbilstošā leģenda ar izmantotajām aizpildījuma krāsām (3.19 attēls).

ggplot(CO2,aes(Type,uptake,fill=Treatment)) + 
      geom_boxplot()
Vērtībamplitūdas diagramma, kurā katram faktora līmenim diagramma sadalīta daļās

Attēls 3.19: Vērtībamplitūdas diagramma, kurā katram faktora līmenim diagramma sadalīta daļās