3.7 geom_count()

Gadījumos, kad nepieciešams attēlot izkliedes diagrammu, bet ir vērojama punktu pārklāšanās (pie vienādām x un y vērtībām ir vairāki novērojumi), var izmantot geom_count(), kas parāda cik daudz novērojumu ir konkrētajām x un y vērtībām (3.20 attēls).

ggplot(mpg, aes(cty, hwy)) + geom_count()
Izkliedes diagramma, kur punktu lielums atkarīgs no novērojumu skaita

Attēls 3.20: Izkliedes diagramma, kur punktu lielums atkarīgs no novērojumu skaita

Ja aes() funkcijā norāda argumentu size=..prop.., tad punktu lielums ir parāda proporciju nevis skaitu (3.21 attēls).

ggplot(mpg, aes(cty, hwy)) + geom_count(aes(size=..prop..))
Izkliedes diagramma, kur punktu lielums atbilst novērojumu proporcijai

Attēls 3.21: Izkliedes diagramma, kur punktu lielums atbilst novērojumu proporcijai