3.8 geom_histogram()

Histogrammas veidošanai izmanto geom_histogram(), kam ir nepieciešamas tikai x vērtības. Pēc noklusējuma dati tiek dalīti trīs klasēs (3.22 attēls).

ggplot(CO2,aes(uptake)) + geom_histogram()
## `stat_bin()` using `bins = 30`. Pick better value with `binwidth`.
Histogrammas piemērs

Attēls 3.22: Histogrammas piemērs

Ar argumentu binwidth= ir iespējams mainīt dalījuma klases lielumu, tādēji mainot klašu skaitu un histogrammas izskatu (3.23 attēls). Var arī norādīt vēlamo klašu skaitu ar argumenti bins=.

ggplot(CO2,aes(uptake)) + geom_histogram(binwidth = 10)
Histogrammas ar mainītu klases lielumu

Attēls 3.23: Histogrammas ar mainītu klases lielumu

Tā kā histogrammā parādās stabiņi, tad tiem ir iespējams mainīt gan līnijas krāsu (color=), gan arī aizpildījumu (fill=) (3.24 attēls).

ggplot(CO2,aes(uptake)) + 
      geom_histogram(color="green",fill="white")
## `stat_bin()` using `bins = 30`. Pick better value with `binwidth`.
Histogrammas ar mainītu izskatu

Attēls 3.24: Histogrammas ar mainītu izskatu

Norādot, ka aizpildījums ir atkarīgs no mainīgā, izveidosies histogramma, kurā katrs stabiņš sadalīts daļās atbilstoši novērojumu skaitam katrā no līmeņiem (3.25 attēls).

ggplot(CO2,aes(uptake,fill=Type)) + 
      geom_histogram(binwidth = 5)
Histogrammas, kur aizpildījums atkarīgs no mainīgā

Attēls 3.25: Histogrammas, kur aizpildījums atkarīgs no mainīgā