3.12 geom_violin()

Īpašs datu attēlošanas veids ir geom_violin(), kas sevī apvieno gan vērtībaplitūdas īpašības, gan arī blīvuma attēla īpašības. Pēc būtības tas ir blīvuma attēls, kurā vērtību blīvuma funkcijas attēlojums dots spoguļattēlā (3.39 attēls).

ggplot(CO2,aes(Type,uptake)) + geom_violin()
geom_violin() attēls

Attēls 3.39: geom_violin() attēls

Ar argumentu draw_quantiles = attēlu var papildināt ar kvartiļu pozīcijām (3.40 attēls).

ggplot(CO2,aes(Type,uptake)) + 
      geom_violin(draw_quantiles = c(0.25, 0.5, 0.75))
geom_violin() attēls ar pievienotām kvartilēm

Attēls 3.40: geom_violin() attēls ar pievienotām kvartilēm

Pievienojot argumenu fill = funkcijā aes(), attēls tiek sadalīts katram no faktora līmeņiem (3.41 attēls).

ggplot(CO2,aes(Type,uptake)) +
      geom_violin(aes(fill=Treatment))
geom_violin() attēls sadalīts pa līmeņiem

Attēls 3.41: geom_violin() attēls sadalīts pa līmeņiem