Nodaļa 2 Ievads

Veidojot attēlus ggplot2 sistēmā, var izmantot divas funkcijas: qplot() vai ggplot(). Pirmā funkcija ir paredzēta ātrai attēla veidošanai, bet tai ir mazākas iespējas tikt modificētai, tāpēc šīs grāmatas ietvaros tā netiks izmantota. Šajā grāmatā visi piemēri balstīsies uz funkciju ggplot(). Šai funkcijai kā pirmais arguments ir jānorāda datu tabula/rāmis (var arī nenorādīt, bet tad tā jānorāda kā arguments geom_...() vai stat_...() funkcijās). Šis objektam būtu jābūt tādam, ko programma R uztver kā data frame. Nākamie argumenti ir x un y vērtības, kā arī citi mainīgie, ja no tiem ir jābūt atkarīgai krāsai, formai, utt. Visi mainīgie tiek norādīti funkcijā aes(). Ir jāatceras, ka aes() jānorāda tikai mainīgā (kolonnas) nosaukums, neliekot to pēdiņās, kā arī neizmantojot pieraktu dati$mainigais. Pieraksts ar $ zīmi var radīt dīvainu (nepareizu rezultātu). Funkcijā aes() nav obligāti rakstīt x=... un y=... - trūkstot šiem argumentiem, pirmais mainīgais tiks uztverts kā x, bet otrais kā y.