4.6 scale_shape_…()

Izkliedes attēlos (punktu attēlos) simbolu maiņai izmanto funkcijas scale_shape_discrete() un scale_shape_manual(). Automātiski var tikt izveidots attēls ar sešiem dažādiem simbolu veidiem. Ja līmeņu daudzums ir lielāks par seši, tad tikai sešiem līmeņiem parādīsies simboli un brīdinājums, kā arī pārējie līmeņi attēlā neparādīsies. Šajā gadījumā obligāti jāizmanto funkcija scale_shape_manual() un jānodefinē savi simbola veidi.

Ar scale_shape_discrete() var definēt leģendas nosaukumu un līmeņu nosaukumus (4.16 attēls).

ggplot(CO2, aes(conc, uptake, shape = Type)) + geom_point() +
   scale_shape_discrete("Tips", labels = c("Pirmais","Otrais"))
Izkliedes attēls, kurā forma ir atkarīga no kategorijas mainīgā

Attēls 4.16: Izkliedes attēls, kurā forma ir atkarīga no kategorijas mainīgā

Funkcija scale_shape_manual() papildus nāk arguments values =, kas ļauj definēt izmantojamo simbola veidu (4.17 attēls).

ggplot(CO2, aes(conc, uptake, shape = Type)) + geom_point() +
   scale_shape_manual("Tips", labels = c("Pirmais","Otrais"),
             values = c(11,23))
Izkliedes attēls ar mainītu simbolu veidu

Attēls 4.17: Izkliedes attēls ar mainītu simbolu veidu