4.7 scale_size_…()

Gadījumos, kad kādai formai attēlā mainās lielums atbilstoši argumentam size =, ir jāizmanto kāda no scale_size...() funkcijām. Ar funkciju scale_size() var definēt ne tikai leģendas nosaukumu un dalījuma līmeņus, bet arī ar argumentu range = izmēru robežas kādās pārvērst vērtības (4.18 attēls).

ggplot(CO2, aes(conc, uptake, size = uptake)) + geom_point() +
      scale_size("Izmēri",range = c(2,8))
Izkliedes attēls, kurā mainās punktu izmērs

Attēls 4.18: Izkliedes attēls, kurā mainās punktu izmērs

Ja grib precīzi definēt izmērus tā, ka 0 vērtība atbilst punkta platībai (izmēram) 0, tad ir jāizmanto funkcija scale_size_area() (4.19 attēls).

ggplot(CO2, aes(conc, uptake, size = uptake)) + geom_point() +
      scale_size_area()
Izkliedes attēls, kurā mainās punktu izmērs sākot ar 0 vērtību

Attēls 4.19: Izkliedes attēls, kurā mainās punktu izmērs sākot ar 0 vērtību