4.1 scale_x_continuous() un scale_y_continuous()

x un y ass vērtību maiņai, ja tās skaitliskas (nepārtrauktas), izmanto attiecīgi funkcijas scale_x_continuous() un scale_y_continuous(). Izmantojot šīs funkcijas var mainīt asu parakstus (arguments name=), pozīcijas, kurās parādās skaitļi (breaks=) (4.1 attēls).

ggplot(CO2,aes(conc,uptake)) + geom_point() + 
   scale_x_continuous("Koncentrācija",breaks=c(200,400,500)) + 
   scale_y_continuous("Uzņemtais apjoms")
Nepārtraukto asu piemērs

Attēls 4.1: Nepārtraukto asu piemērs

Ar argumentu limits= ir iespējams mainīt katras ass garumu, bet jāņem vērā, ka gadījumā, ja jaunais garums būs mazāks nekā vērtību amplitūda, tad vērtības ārpus ass garumu tiks izslēgtas no attēla (to parāda arī brīdinājums par izslēgtām vērtībām), ietekmējot attēlojumu (4.2 attēls). Tas īpaši attiecas uz stabiņu attēliem, vai attēliem ar trenda līniju.

ggplot(CO2,aes(conc,uptake)) + geom_point() + 
   scale_x_continuous(limits=c(200,600)) + 
   scale_y_continuous(limits=c(0,50))
## Warning: Removed 48 rows containing missing values (geom_point).
Izmainītas nepārtrauktās ass piemērs

Attēls 4.2: Izmainītas nepārtrauktās ass piemērs

y un x asi ir iespējams arī pārvietot attiecīgi uz labo pusi vai uz augšu, norādot argumentu position= (4.3 attēls).

ggplot(CO2,aes(conc,uptake)) + geom_point() + 
   scale_y_continuous(position = "right") + 
   scale_x_continuous(position = "top")
Pārvietotas x un y asis

Attēls 4.3: Pārvietotas x un y asis

Ar argumentu sec.axis= gan x, gan y asij ir iespējams izveidot otro asi, bet tikai ar nosacījumu, ka otrā ass ir tieša pamatass transformāciju (4.4 attēls). Tas nozīmē, ka nevar izveidot otru asi, kas parāda pavisam citas vērtības.

ggplot(CO2,aes(conc,uptake)) + geom_point() + 
   scale_y_continuous(sec.axis = sec_axis(~./100,name="Otrā y ass"))
Attēls ar otru y asi, kas ir pirmās transformācija

Attēls 4.4: Attēls ar otru y asi, kas ir pirmās transformācija