4.2 scale_x_discrete() un scale_y_discrete()

Gadījumos, kad uz x vai y ass attēlotas kategorijas mainīgā vērtības, ir jāizmanto attiecīgi funkcijas scale_x_discrete() un scale_y_discrete(), lai mainītu šo asu izskatu.

Ar argumentu limits= ir iespējams norādīt, kuras tieši vērtības attēlot uz ass (atmest kādu no līmeņiem) (4.5 attēls).

ggplot(mpg,aes(drv,hwy)) + geom_boxplot() +
      scale_x_discrete(limits = c("f","r"))
## Warning: Removed 103 rows containing non-finite values (stat_boxplot).
Attēls ar kategorijas x asi, kur attēloti tikai daži līmeņi

Attēls 4.5: Attēls ar kategorijas x asi, kur attēloti tikai daži līmeņi

Arguments limits= ļauj arī mainīt secību, kādā parādās līmeņi pie atbilstošās ass (4.6 attēls).

ggplot(mpg,aes(drv,hwy)) + geom_boxplot() +
      scale_x_discrete(limits = c("r","4","f"))
Attēls ar kategorijas x asi, kur mainīta līmeņu secība

Attēls 4.6: Attēls ar kategorijas x asi, kur mainīta līmeņu secība

Līmeņu nosaukumu maiņai izmanto argumentu labels=, kur jānorāda jaunie līmeņu nosaukumi tādā secībā, kā tie parādās pie atbilstošās ass, vai arī jānorāda vecais un jaunais nosaukums un tad secībai nav nozīmēs (4.7 attēls). Jāņem vērā, ka arguments labels= nemaina līmeņu attēlojuma secību, pat ja mainīta kārtība to nosaukumiem.

ggplot(mpg,aes(drv,hwy)) + geom_boxplot() +
      scale_x_discrete(labels = c("4"="Četri","r"="Pakaļējie","f"="Priekšējie"))
Attēls ar kategorijas x asi, kur mainīti līmeņu nosaukumi

Attēls 4.7: Attēls ar kategorijas x asi, kur mainīti līmeņu nosaukumi