3.3 geom_col()

Gadījumos, kad dati ir jau apkopoti un ir nepieciešams izveidot stabiņu attēlu, tad labāk izmantot geom_col(), kam jānorāda gan x vērtības, gan arī atbilstošās y vērtības (skaiti) (3.11 attēls).

dati <- data.frame(Dzimums=c("S","V"),Skaits=c(23,45))
dati
##  Dzimums Skaits
## 1    S   23
## 2    V   45
ggplot(dati,aes(Dzimums,Skaits)) + geom_col()
Stabiņu attēls, kurā skaiti jau doti tabulā

Attēls 3.11: Stabiņu attēls, kurā skaiti jau doti tabulā