3.10 geom_jitter()

Gadījumos, kad nepieciešams izveidot izkliedes (punktu) diagrammu, bet vērojam vērtību pārklāšanās (daudz identisku vērtību), var izmantot geom_jitter(), kur punktiem tiek veikta neliela nobīde x vai y (vai abu) ass virzienā, lai novērstu pārklāšanos. Šādu attēlošanas veidu sevišķi ērti izmantot, ja x vērtības ir kategorijas mainīgais, jo tad izkliede notiek tikai x ass virzienā, bet y ass virzienā redzamas reālās vērtības (3.31 attēls).

ggplot(CO2,aes(Type,uptake)) + geom_jitter()
Izkliedes diagramma, kurā x virzienā nejauši mainīts punktu izvietojums

Attēls 3.31: Izkliedes diagramma, kurā x virzienā nejauši mainīts punktu izvietojums

geom_jitter() ir labi izmantot kombinācijā ar geom_boxplot(), jo tādējādi gan parādās reālās vērtības, gan arī vērtību apkopojums (3.32 attēls).

ggplot(CO2,aes(Type,uptake)) + geom_boxplot() + 
      geom_jitter()
Izkliedes diagrammas un vērtībamplitūdas diagrammas kombinācija

Attēls 3.32: Izkliedes diagrammas un vērtībamplitūdas diagrammas kombinācija

geom_jitter() un geom_boxplot() var kombinēt arī gadījumos, kad vērtībamplitūdas diagramma ir sadalīta atbilsotīs trešā mainīgā līmeņiem, bet šajā gadījumā papildus ir jānorāda arguments position=position_jitterdodge(), lai punktu izvietojums atbilstu reālajam vērtību sadalījumam pa līmeņiem (3.33 attēls).

ggplot(CO2,aes(Type,uptake,fill=Treatment)) + geom_boxplot() + 
      geom_jitter(position=position_jitterdodge())
Izkliedes diagrammas un vērtībamplitūdas diagrammas kombinācija gadījumā, kad iesaistīts trešais mainīgais dalījuma līmeņiem

Attēls 3.33: Izkliedes diagrammas un vērtībamplitūdas diagrammas kombinācija gadījumā, kad iesaistīts trešais mainīgais dalījuma līmeņiem