3.11 geom_smooth()

Ja ir vēlme attēlam pievienot trenda līniju, tad jāizmanto geom_smooth(). Pēc noklusējuma izveidojas izlīdzīnātā trenda līnija un tās ticamības intervāls ar metodi loess (3.34 attēls).

ggplot(CO2,aes(conc,uptake)) + geom_point() + 
   geom_smooth()
## `geom_smooth()` using method = 'loess'
Izkliedes diagrammas ar pievienotu trenda līniju

Attēls 3.34: Izkliedes diagrammas ar pievienotu trenda līniju

Lineārās trenda līnijas pievienošanai, jānorāda arguments method="lm" (3.35 attēls).

ggplot(CO2,aes(conc,uptake)) + geom_point() + 
   geom_smooth(method="lm")
Izkliedes diagrammas ar pievienotu lineāro trenda līniju

Attēls 3.35: Izkliedes diagrammas ar pievienotu lineāro trenda līniju

Ar argumentu se=FALSE var noņemt ticamības intervālu (3.36 attēls).

ggplot(CO2,aes(conc,uptake)) + geom_point() + 
   geom_smooth(method="lm", se=FALSE)
Izkliedes diagrammas ar pievienotu lineāro trenda līniju, toties bez ticamības intervāla

Attēls 3.36: Izkliedes diagrammas ar pievienotu lineāro trenda līniju, toties bez ticamības intervāla

Trenda līnijas krāsu maina ar argumentu color=, bet ticamības intervāla aizpildījumu ar argumentu fill=. Ja vienu vai abus no šiem argumentiem norāda aes() iekavās un tas ir atkarīgs no kāda mainīgā, tad trenda līnijas tiek izveidotas katram līmenim (3.37 attēls).

ggplot(CO2,aes(conc,uptake)) + geom_point() + 
   geom_smooth(method="lm",aes(color=Type,fill=Type))
Izkliedes diagrammas ar pievienotu lineāro trenda līniju dažādiem līmeņiem

Attēls 3.37: Izkliedes diagrammas ar pievienotu lineāro trenda līniju dažādiem līmeņiem

Trenda līniju var veidot ne tikai izmantojot esošo formulu y ~ x, bet arī izmantojot kādu citu saistību starp abiem mainīgajiem. Šajā gadījumā jāizmanto arguments formula = un jālieto apzīmējumi x un y, nevis oriģinālie mainīgo nosaukumi (3.38 attēls).

ggplot(CO2,aes(conc,uptake)) + geom_point() + 
   geom_smooth(method="lm",formula = y ~ x + I(x^2))
Izkliedes diagrammas ar pievienotu īpašu trenda līniju

Attēls 3.38: Izkliedes diagrammas ar pievienotu īpašu trenda līniju